8 Övriga juridiska frågor

FRÅGA JURISTEN ÄR STÄNGD!

BESÖK SOCIALFORUMET ISTÄLLET!

OBS! Läs villkoren innan du ställer din fråga!

Här är det fritt att ställa vilken juridisk fråga som helst. Jag kommer dock i regel inte att engagera mig i frågeställningar som ligger utanför övriga trådar i den juridiska frågespalten!

4 kommentarer till 8 Övriga juridiska frågor

 1. Bernt skriver:

  Hej,
  Jag har forskat en hel del hos FK såväl som genom jurister på nätet. Frågan är inte en enskild sådan utan kan gälla för ett stort antal arbetsskadade.

  Antag en bilolycka 1988 (dec) med multipla skador klassas som arbetsskada. En del av skadorna omfattar skador på tänder. FK godkänner och ersätter 1989 åtgärder som porslinskronor samt större brygga. Efter några år faller den större bryggan av och FK godkänner åter åtgärder enligt Arbetsskadelagen. Ytterligare återfall inträffar efter ett par år och FK godkänner ersättning som tidigare. Nu ca (2008 ny lag) 19-20 efter första åtgärden med kronor på enskilda skadade tänder inträffar att två keramikkronor faller av och det visar sig att det inte längre finns underlag för att sätta ny kronor. Enligt journalen är diagnosen ”lossnat pga av underliggande karies. Nu gäller nya regler som att förhandsbesked inte kan göras utan först efter att kostnad har uppstått kan ärendet prövas av FK. Detta betyder att man tvingas att chansa på
  en kostnad för tandimplantat på 40-50tkr och sedan kanske få avslag på begäran om ersättning.

  Första frågan som uppstår är huruvida det är frågan om konkurrerande orsaker som gjort att kronorna fallit av efter 19-20 år. Min kommentar är att får man behålla kronorna så lång tid så får man nog vara ganska nöjd. Man kallar återfall för recidiv och om man godkänner det som sådant så återstår lagen om att kostnaden skall ha uppstått innan man kan få beslut på ersättning.

  Enligt info har FK nu omtolkat samma princip för ”särskilda hjälpmedel” och menar att det räcker med att visa en beställning och beräknat pris på till ex glasögon som hjäpmedel efter ögonskada.
  Dvs i princip är det så att man i praktiken kan få ett ”förhandsbesked” utan att begå något fel.

  Nu är FK rädd att man skall använda denna regel som prejudikat för de regler som gäller tänder och arbetsskada. Principen är ju i grund samma – att kostnad skall ha uppstått innan man kan få besked om ersättning. FK har nu ett mål i HFD nr. 5603-10 som tydligen inte ännu är handlagd.
  FK menar att det kan inte vara politikernas avsikt att man skall kunna få förhandsbesked.

  Jag menar att regeln om att kostnad skall ha uppstått trots gällande arbetsskada är katastrof för oss som måste återställa och underhålla tänder som blivit skadade under arbete. Det är helt orimligt eftersom tänder är en viktig funktion och oerhört dyrt att ersätta med implantat.
  Till skillnad från andra kroppsskador som går under sjukförsäkringsreglerna så har tänderna hamnat utanför vår kropp. Ärendet är som sagt överklagat i HFD men är det någon som vet något om hur man i nuläget innan HFD har kommit med dom? Det lär säkert ta lång tid för HFD att handlägga detta ärende

  Till hälften tandlös

  ______________________________

  Hej Bernt

  Frågorna rör arbetsskador, en frågekategori som jag främst av tidsbrist valt att hålla utanför denna frågespalt, eftersom dessa frågor ofta riskerar att bli komplicerade och framförallt långdragna och min tid inte räcker till för den typen av frågeställningar. Men jag ska ändå delge dig min uppfattning kring dina frågor. Fortsatta frågeställningar i detta fall får dock besvaras av andra bloggläsare.

  Konkurrerande skadeorsaker genom kariesangrepp

  Din fråga om konkurrerande skadeorsaker har sällan generell karaktär utan varje ärende ska bedömas individuellt, eftersom man talar om ”övervägande skäl” i arbetsskadelagstiftningen. Samma typ av skadeorsak kan väga olika i förhållande till andra skadeorsaker, i olika fall. Utan att ha tillgång till medicinsk utredning kan det vara svårt att fastställa skadeorsaken rent juridiskt. Faktorer som skulle kunna påverka till den försäkrades fördel är kanske att det är mycket svårt att komma åt ytorna bakom kronan för rengöring med tandborste? Vid sådant förhållande skulle man kunna ta sin utgångspunkt i att det är kronan som är orsaken till kariesangreppen, och orsaken till kronan är ju enligt beskrivningen ett arbetsskaderelaterat olycksfall 1988. Det finns dock generella öppningar i Regeringsrättens dom i referatmålet RÅ 2007 ref. 42 som avser ett olycksfall som inträffade den 17 oktober 1997, alltså efter skärpningen av bevisregeln 1993. Där uttalar högsta instansen enhälligt, alltså utan skiljaktiga domare, följande:

  ”Det är dock klarlagt att S.O. hade kariesangrepp och saknade frisk tandsubstans under de frakturerade delarna av tänderna. Dessa faktorer måste emellertid anses hänförliga till sådana individuella svagheter som kan godtas vid en prövning av om ersättning enligt LAF kan utgå. Även om de individuella svagheterna – som i S.O:s fall – innebär att ett vårdbehov fanns redan före olycksfallet eller skulle komma att uppstå inom överskådlig tid medför detta enligt Regeringsrättens mening inte att det finns tillräcklig grund att bortse från den princip om befintligt skick som tillämpas inom arbetsskadeförsäkringen.”

  En tandkrona sitter inte för livet vad jag vet, men om man utgår från att den försäkrade är försäkrad i befintligt skick så skulle den försäkrade ju aldrig ha behövt kronan om han/hon inte skadats i arbetet eller på resa till/från arbetet. Det är du som har bevisbördan för rätten till ersättning eftersom du ansöker om kostnadsersättningen. Men åberopar försäkringskassan kon kurrerande orsaker, kommer bevisbördan för det påståendet att falla på dem. Vid sådana förhållanden borde prognosen beträffande konkurrerande skadeorsaker i det exemplifierade fallet vara mycket goda, men jag vill noggrant understryka att inget i tillvaron är hundraprocentigt och det gäller även i detta fallet.

  Förhandsbesked

  Tandvårdskostnaderna i arbetsskadeförsäkringen är sammankopplade med det allmänna tandvårdsstödet, vilket tycks utgöra en skillnad mot frågan om glasögonkostnader. Detta eftersom ersättning ur arbetsskadeförsäkringen för tandvård utgår endast för kostnader som är nödvändiga, se 40 kap. 11 § socialförsäkringsbalken. Det innebär att kostnader som ersätts inom tandvårdsstödet inte anses som nödvändiga kostnader och på så vis kan jag tänka mig att förhandsprövningen av tandsvårdsstöd påverkar förhandsprövningen arbetsskadeersättning pga. tandskadan.

  Ersättning ur arbetsskadeförsäkringen lämnas endast för tandvård som ges av en vårdgivare vars vård kan berättiga till ersättning enligt lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd, se 40 kap. 12 § socialförsäkringsbalken.

  Den 1 juli 2008 ändrade riksdagen i tandvårdsstödet, se 2007/08:49! Rätten till förhandsprövning av tandvårdsstödet framgår numera av 4 kap. 5-7 §§ lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd och 7 § förordning (2008:193) om statligt tandvårdsstöd. I propositionen till lagändringen 2008 uttalades bla. följande angående tidigare regler:

  ”Dagens regelverk ger ingen tydlig gräns för vad som är ersättningsberättigande vård utan lämnar i princip gränsdragningen till vårdgivaren. I den förhandsprövade tandvården avslås en liten del av ansökningarna, 4–5 procent. Avslagen grundar sig ofta på frågan om ersättningens storlek och endast i ett mindre antal fall på vilken vård som ska utföras.” (se 2007/08:49, s. 57)

  Vidare kan man i samma proposition läsa följande:

  ” För att förbättra kontrollen av utbetalningarna föreslår regeringen att förhandsprövningarna kraftigt ska begränsas till förmån för kontroller i efterhand. Det föreslagna regelverket anger när det rör sig om ersättningsberättigande tandvård eller inte. Någon möjlighet för vårdgivaren att begära förhandsprövning i dessa fall kommer enligt förslaget som regel inte att finnas. Såsom tidigare anförts anser dock regeringen att förhandsprövning bör vara möjlig i exempelvis vissa särskilt svårbedömda fall.” (se 2007/08:49, s. 114)

  Tyngdpunkten har alltså flyttats över från förhandsbesked till efterkontroll. Jag har svårt för att se att principen om förhandsbesked för kostnader för glasögon skulle kunna påverka rätten till förhandsbesked för kostnader för arbetsskaderelaterad tandvård, med tanke på kopplingen till det statliga tandvårdsstödet. Men samma sak gäller här, inget är hundraprocentigt säkert. Men som sagt, prognosen är att man även i fortsättningen tvingas till ekonomisk roulette vad gäller arbetsskaderelaterad tandvård. Vänsterpartiet som enda parti skrev en motion i frågan, se motion 2009/10:Sf214 Stärkt arbetsskadeförsäkring, men det var som att tala för döva öron och tomma skallar. Jag känner inte till andra motioner i frågan.

  HFD

  Angående HFD-fallet så är det kanske bäst att inte spekulera för mycket i övrigt kring hur den domen blir, eftersom vi inte vet vad parterna åberopat på vägen genom rättssystemet och parternas uppläggning av talan, tex. yrkanden och grunder, sätter ramarna för HFD:s avgörande.

  Med bästa hälsningar

  Admin

 2. Bernt skriver:

  Hej Admin!
  Ett hjärtligt tack för ditt omfattande svar! Du överträffar min förväntan. Nu har jag ett antal länkar att läsa in och dina bedömningar kommer att vara vägledande för hur jag kommer att agera
  i ärendet. Än en gång stort tack för ditt svar för visst är det oerhört komplicerat att tolka lagens intentioner när det gäller just tandskada i samband med arbetsskada, och som skadelidande står man i princip helt utan juridisk/odontologiskt stöd. Man är helt utlämnad till tandläkare som vill göra snabba pengar utan att engagera sig i patientens ev. rätt till ersättning. Som enskild har man lika liten chans mot FK’s förtroende tandläkare som naturligtvis ”vet allt” om hur och varför tandkronorna har lossnat :o) I dessa fall är man, menar jag, helt rättslös.
  Med vänliga hälsningar
  Bernt

  Till alla som läser och skriver i denna eminenta Handbok önskar jag GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR när det är så dags!

  PS. Jag tar tacksamt emot vidare info från andra som möjligen har varit ute för liknande
  ärende och som kan komplettera Admins svar.
  DS.

  _______________

  Ps. Det är mkt pengar för en vanlig människa, om du tänker lägga 40000-50000 kr på Försäkrings-Kassinot, så skaffa gärna en eller ett par second opinions, tex. på resurs.ning.com och där höra med Hans Hedström, men du kan också kontakta FK:s processjuridiska enhet direkt, helst huvudkontoret i Stockholm. Vidare kan du rådfråga Erik Ward, http://www.wardsjuridik.se. Att bara ställa en enkel fråga kostar inget hos Erik vad jag vet och han har varit föredragande jurist i Regeringsrätten, dvs. beredningsjurist som deltagit i utarbetandet av förslag till domar, i socialförsäkringsmål. I övrigt släpps frågan fri här.

  Bästa hälsningar

  Admin

 3. Bernt skriver:

  Hej igen Admin!
  Jag är totalt överväldigad av ditt engagemang och jag bugar mig för din profession och hjälpsamhet!
  För din och andras info. -jag har tidigare just talat med bl.a Nicklas Dernebo på FK HK (jurist) och som bl.a ligger bakom prövningen i HFD. Tar nu ytterligare kontakt med Hedström och Ward. Egentligen kan man konkretisera hela frågan med:
  ”I vilken utsträckning har FK skyldighet att underhålla tidigare åtgärdade tandskador”? Denna fråga var min första trevare hos ”juristpunkten” som tyckte att frågan är mycket intressant men saknar svar. Som du redan nämnt så är tandkronors hållbarhet begränsad och då hamnar man ju förr eller senare i en situation där tuggfunktionen måste återställas – men, på vems bekostnad?
  Med bästa hälsningar!
  Bernt

  _____

  ””I vilken utsträckning har FK skyldighet att underhålla tidigare åtgärdade tandskador”? ”

  Mera konkret är syftet med arbetsskadeförsäkringen. Den ska försätta dig i en icke-förlust-situation och den grundläggande skadeorsaken är ju redan fastställd för ett par decennier sedan. Detta är i alla fall utgångspunkten som jag har i åtanke. Tänk dig då själv hur det varit utan olyckan! Med bortseende från underliggande karies, så skulle du haft tänderna i behåll och kunnat använda dem, inte sant? Och karies i förhållande till ersättning enligt lagen om arbetsskadeförsäkring har ju Regeringsrätten (som numer heter Högsta Förvaltningsdomstolen) uttalat sig om i 2007 års fall: kariesangrepp samt avsaknad av frisk tandsubstans är sådana faktorer som HFD ansett vara hänförliga till sådana individuella svagheter som kan godtas vid en prövning av om ersättning enligt lagen om arbetsskadeförsäkring kan utgå.

  En svaghet med detta resonemanget är förstås att din nuvarande skada är en skada som inte har direkt samband med olyckan. Jag skulle kunna tänka mig att det är där resonemanget om konkurrerande skadeorsaker kommer in i sammanhanget, men det är ett svagt resonemang från försäkringskassans sida och som jag påpekat, det är de som ska bevisa att det existerar konkurrerande orsaker samt styrka dem. Ett irriterande ord i domen i 2007 års fall är verbet kan (”… hänförliga till sådana individuella svagheter som kan godtas vid en prövning …), vilket gör att domen inte är helt vattentät. Och utan att närmare gå in på individuella omständigheter är det svårt att uttala sig i ett specifikt fall. Men i utgångsläget behöver du bara visa på att skadan en gång i tiden godkänts som arbetsskada och lägga RR/HFD-domen framför näsan på handläggaren/utredaren på försäkringskassan.

  Och som sagt, det är bra att inhämta tankegods från flera håll om det rör sig om mycket pengar i allmänhet, särskilt om du har en låg inkomst. Då måste du ha lite grand på fötterna innan du spelar roulette med försäkringskassan. Både Hans Hedström och Erik Ward åtnjuter mer än väl mitt förtroende, så de vill jag varmt rekommendera för en second opinion. Det kan hända att de ser saken på ett annat sätt och då är det viktigt att du får de uppgifterna också att överväga.

  Mvh

  Admin

 4. Agneta skriver:

  Jag känner igen de här. Fick själv tandskada när jag halkade på golv i storkök 1984. Skadan godkändes och jag fick en brygga över tandskadan. Flera tänder skadades ju. I våras sökte jag för problem med tandbryggan, och Kassan sa nej på begära om preliminär bedömning. Nyligen efter en ny brygga som kostade 35 tkr sa Kassan nej till stöd pga karisangrepp. Jag vet ej vem som ska överklaga detta? Jag eller min tandläkare?

Kommentarsfältet är stängt.