Denna bloggen är inte aktiv längre

Denna bloggen är numera inaktiv och kommentarsfälten avstängda. Juridiska frågor hänvisas till Socialpolitiskt och Socialjuridiskt Forum. Kontaktmöjligheter finns dock kvar på bloggen via kontaktformuläret!

Annonser
Publicerat i Allmänt

Korrigerat!

Nu är länkarna till det nya forumet i tidigare inlägg korrigerade.

Tack för tipset, Gittan!

Publicerat i Allmänt

Så är det nya forumet i gång

Gå in på Socialpolitiskt och Socialjuridiskt Forum för att diskutera socialpolitiska frågor eller bara för att få svar på juridiska problem som hör samman med socialpolitiken!

Publicerat i Allmänt

Frågespalten stängd

Fråga juristen-spalterna är permanent stängda och hänvisning sker till Socialpolitiskt och Socialjuridiskt Forum istället. Jag har inte för avsikt att låta forumet självdö pga. ointresse, så jag kommer att avvakta ett par månader framåt för att se hur behovet av forumet utvecklar sig eller inte. Finns inget större intresse för det, så läggs det ner permanent. Frågespalterna här på bloggen kommer dock inte att återöppnas.

Med det nya forumet slutar jag också att skriva inlägg på denna bloggen. Kontaktsidan blir dock kvar. Sista upplagan av handboken kommer att läggas upp på bloggen när den är klar.

Publicerat i Allmänt

Socialpolitiskt och Socialjuridiskt Forum

Forumet kommer att startas upp så snart jag har ett par tre stycken moderatorer som är intresserande. Endast moderatorer får svara på sakfrågor som har med juridik att göra, samt kring sjukförsäkringen även de medicinska frågorna. Man behöver inte vara jurist eller läkare för att vara moderator, det går bra med kunskaper förvärvade på annat sätt också.

Det är inget krav från min sida, men jag skulle gärna se att forumet vartefter tas över av en av  Jurist(en), Socrates eller Jari (samtliga tre från Resurs) som huvudadministratör och sätter mig som moderator över asylfrågorna, om detta är möjligt.

Vidare så är det inledningsvis önskvärt att som moderator i de juridiska frågorna ha Hans Hedström, Socrates och Jurist(en). Vidare är det bra med Ann-Christine och Maria Bengtsson som moderatorer i de medicinska frågorna. Slutligen är det önskvärt med Jari som moderator i IT-frågorna kring forumet.

Jag vet inte vilka av er som läser på min blogg, men den av er som är intresserad av uppgiften som moderator kan meddela detta antingen via kontaktlänken på denna sida eller via internmeddelande på SSF. Jag vill inte sätta någon medlem på det nya forumet som moderator utan att vederbörande godkänt detta.

För att undvika att ständigt svara på samma fråga igen, finns flera verktyg att använda. Det ena är överskådligheten över forum och en ämnesförteckning. Det andra är ett FAQ-register som får utarbetas vartefter svar på frågor som man inte vill upprepa igen, kan läggas in som html-länkar.

Publicerat i Allmänt

Forumreglerna klara

Ja nästan i alla fall. Nu är forumreglerna ordentligt genomarbetade och ligger fast tills forumet kommer i gång. Därefter blir det möjligt för moderatorerna i samråd att ändra reglerna ytterligare. Det lär säkert behövas.

Nu återstår ett utkast till sakregister där man måste skriva in varje enskild länk manuellt, vilket tar sin tid. Så därför har jag sparat ner html-filer på datorn och arbetar upp detta under den närmaste veckan.

I samband med att forumet kommer i gång, kommer spalterna ”fråga juristen” här på bloggen att avslutas. Inlagda svar blir dock kvar.

Publicerat i Allmänt

Sjukpenning i särskilda fall samt boendetillägg

Det kom in en förfrågan i eposten om att reda ut begreppen i och med de nya reglerna i sjukförsäkringen som trädde i kraft 1 januari 2012. Egentligen är ju detta numera en karamell för Hedström & Socrates, men det nya forumet är inte färdigbyggt än, så håll till godo, ni kära läsare av bloggen som inte vill spekulera hej vilt vad som gäller. Här följer en förenklad översikt med direkthänvisningar till lagtexten. Förarbetena har inte beaktats!

Angående olika typer av bidrag för boendekostnader finns följande former, vilka översiktligt framgår av 93 kap. 2 § socialförsäkringsbalken (SFB):

  1. Bostadsbidrag: gäller för personer i åldern 18–28 år samt barnfamiljer.
  2. Bostadstillägg: gäller för de som får sjukersättning, pension eller vissa liknande förmåner.
  3. Boendetillägg: gäller för de som har fått tidsbegränsad sjukersättning eller aktivitetsersättning. Denna förmån är ny från 1 januari 2012.

Jag förklarar här lite närmare vad som gäller beträffande sjukpenning i särskilda fall samt den nya förmånen boendetillägg.

Centrala kapitel är nya 28 a kap. SFB som återges på s. 4 – 7 i SFS 2011:1513 samt nya 103 b – e kap. SFB som återges på s. 11 – 15 i SFS 2011:1513.

Sjukpenning i särskilda fall: Utges endast till den som fått tidsbegränsad sjukersättning under maximala antalet månader, dvs. även för de 18 månaderna som omfattas av de sk. övergångsreglerna. Har man inte beviljats 18 månaders tidsbegränsad sjukersättning enligt övergångsreglerna, omfattas man inte av rätten till sjukpenning i särskilda fall. Jfr 28 a kap. 3 § SFB (s. 4 i SFS 2011:1513)! De med aktivitetsersättning som upphör när man fyller 30 år kommer att omfattas av denna sjukpenningförmån från den 1 januari 2013, detta genom en redan nu beslutad lagändring i 28 a kap. 3 § SFS (SFS 2011:1514) som träder i kraft vid nästa årsskifte.

Gruppen med tidsbegränsad sjukersättning där sjukersättningen drogs in mellan 1 juli 2008 och 31 december 2009, omfattas alltså inte av rätten till sjukpenning i särskilda fall.

Bedömningen av arbetsförmågan är i princip samma som för vanlig sjukpenning från dag 180, alltså bedömning mot den reguljära arbetsmarknaden. Anses man bara ha arbetsförmåga i ett anpassat arbete, har man också rätt till sjukpenning i särskilda fall tills man får ett sådant arbete, dvs. i avvaktan på att ett lämpligt arbete blir tillgängligt för den försäkrade. Jfr 28 a kap. 8 § SFB (s. 5 i SFS 2011:1513)!

Karensdagar gäller enligt 28 a kap. 16-17 § SFB (s. 7 i SFS 2011:1513).

Man behöver ingen sjukpenningsgrundande inkomst (SGI) för att få sjukpenning i särskilda fall. Jfr 28 a kap. 4 § SFB (s. 5 i SFS 2011:1513)!

Rätten till sjukpenning i särskilda fall upphör när det för den försäkrade har bestämts eller skulle ha kunnat bestämmas en sjukpenninggrundande inkomst som uppgår till minst 80 300 kronor.” Jfr 28 a kap. 19 § SFB (s. 7 i SFS 2011:1513)! Det betyder bl.a att så snart man har en SGI om min 80 300 kronor så upphör rätten till förmånen automatiskt och som reglerna är just nu återfår man den inte mer, eftersom rätten till sjukpenning i särskilda fall endast gäller de som fått tidsbegränsad sjukersättning i maximala antalet månader enligt de sk. övergångsreglerna eller efter årsskiftet 2012/2013 förlorat rätten till aktivitetsersättning pga. att man fyllt 30 år.

Boendetillägg: Är en speciallösning för de som tidigare fått tidsbegränsad sjukersättning i maximalt antal månader, dvs. 18 månader, enligt de sk. övergångsreglerna, jfr 103 c kap. 2 § SFB (s. 12 i SFS 2011:1513). Detta stöd kommer från den 1 januari också att omfatta de som fått aktivitetsersättning, jfr samma paragraf i SFS 2011:1514!

Som med bostadstillägget så är boendetillägget inte heller en fristående förmån utan måste knytas till en annan förmån. Dessa basförmåner framgår av 103 c kap. 4 § SFB (s. 12 i SFS 2011:1513):

  1. Sjukpenning och sjukpenning i särskilda fall.
  2. Rehabiliteringspenning.
  3. Aktivitetsstöd förutsatt att det ges för deltagande i det arbetsmarknadspolitiska programmet arbetslivsintroduktion (ALI).

Källa: SFS 2011:1513

Publicerat i Allmänt

Nytt forum under uppbyggnad

Justerad 2012-01-30

Jag tänker inte stillatigande se på hur behovet av juridisk hjälp drunknar i personliga konflikter inom ett visst nätverk. Därför har jag börjat konstruera ett forum. Tiden får naturligtvis utvisa vad som blir av med det nätverket. Klart är dock att juridik och politik är två ämnesområden som inte kan hållas åtskilda. Tvärtom så är det just politikerna som bestämmer innehållet i juridiken. Vill man påverka innehållet i de juridiska spelreglerna, ligger den avgörande tyngdpunkten på de politiska frågorna.

Avsikten med det nya forumet är också att ha någorlunda klara forumregler (de är fortfarande under konstruktion) som alla deltagare kan förhålla sig till i förväg, samt att ha särskilda grupper enbart för moderatorerna, där man fortlöpande kan resonera sinsemellan, om olika åtgärder i forumet. Juridisk och medicinsk kompetens ska värderas, inte nedvärderas.

Forumet ska också innehålla ett särskilt index med direktlänkar i specifika frågor tex. under varje förmånstyp. Detta index är under konstruktion. Meningen med indexet är att skapa bättre översikt över frågetyperna och lättare för tex. moderatorer att hänvisa till tidigare svar.

I de juridiska trådarna är avsikten att endast moderatorer ska ha behörighet att besvara juridiska och medicinska frågor. Man behöver inte har formell utbildning, men det är av stor vikt att man har god insikt i de båda kunskapsfälten, juridik respektive medicin. Psykologi (alltså inte att förväxla med psykiatri som är ett läkarområde) är givetvis också en bra tillgång i sammanhanget. Och forumreglerna är till för att följas, inte för att ignoreras gång efter gång. Det tar ett tag givetvis innan jag är insatt i hur man tillsätter moderatorer mm. [Tillagt 2012-01-30]

Jag förväntar mig att det kommer att ta en till två veckor att bygga upp logistiken i det nya forumet. Det är dock möjligt att registrera sig som deltagare redan nu.

Publicerat i Allmänt

Solidaritet med asylsökande

Det är ju inte, som en del obildade rasister påstår, olagligt att gömma asylsökande som fått avslag på asylansökan, förutsatt att man inte tjänar pengar på det hela. Jfr 20 kap. 7 § utlänningslagen (2005:716).

Johan Zandin (V) är ett gott föredöme i detta sammanhanget när det kommer till solidaritet med svaga och utsatta.

Publicerat i Allmänt, Asylrätt, Juridik och samhälle

Socialbidrag, den nya vägen ut på arbetsmarknaden?

Man undrar varför en regeringen vill avskaffa bidragslinjen (socialförsäkringar*) men samtidigt behålla den (socialbidrag) och vad värre är, bygga på den (FAS 3-bidrag åt giriga och profiterande arbetskraftsköpare).

Arbetslinjen är bara en piska för de svaga och utsatta, bidragslinjen är en morot för att stimulera arbetskraftsspekulanterna att genom bidragslinjen se till att arbetslinjen efterlevs för de utsatta grupperna i samhället.

Om man nu lyckas reducera socialförsäkringarna till ett minimum, gärna helt privatiserade förstås, vad händer då med socialbidragstagarna? Står de på tur att ställas på gatan, vilket förvisso sker i en häpnadsväckande hög grad i dag också, men dock inte så det syns än.

*) Socialförsäkringar är fö. inga bidrag, i vart fall inga renodlade sådana, utan att betrakta som försäkringar, med självrisker i form av karensdagar tex.

Publicerat i Allmänt